Tag-Archive for » thou «

۰۶
آذر
۸۹

این لعنتی ها
برای تمام آرزوهای آدم
فعل دارند.

 

Tutoyer: دوم شخص مفرد را در مکالمه بکار بردن. از «تو» به جای «شما» استفاده کردن.