Tag-Archive for » منفی در منفی= مثبت «

بیا دیگر
بی هم
به چیزهایی که نشود به آنها فکر نکرد
فکر نکنیم

می بینی؟
اینجا بی تو
حتی
منفی در منفی هم
منفی می شود!