Tag-Archive for » مخاطب خاص «

مرا به end-feel نبَر!

وقتش رسیده شماره‌ی دهمِ VAS را به نام ما ثبت کنند.

بس که با خاطراتت قدم زدم

تمام Muscle Fiber هایم

Slow Twitch شده اند

اشکال ندارد؛ عجله ای نیست!

آغوش تو،

position of ease ِ دردها…

نه!

position of release ِ اشکهای من است!

چشمانت recurrent dislocation دارند؛
نگاهشان که می کنم
در می روند!