Tag-Archive for » محمد بوعزیزی «

برای محمد بوعزیزی، جوان سبزی فروش تونسی که خودسوزی اش –تا اینجا– مردم تونس و مصر را آزاد کرده.


وقتی

بال زدن پروانه ای در آمازون

می تواند در لندن

طوفان به پا کند

چرا عشق بازی پروانه ای دیگر

با یار دیرینه اش،

آتش،

آتش به جان دیکتاتورهای عالم نیاندازد؟