Tag-Archive for » فیزیک «

همیشه آخر سؤال یک پرانتزی بود که در آن می نوشتند:

«g را ۱۰ و π را ۳ در نظر بگیرید.»

… و از همان روز ما را اتوپیست بار آوردند.