Tag-Archive for » فرینج «

بی نهایت دنیا به موازات دنیای ما وجود دارد (+)

و بی نهایت تو،

و بی نهایت من.

و حداقل یکی از این «من»ها به یکی از «تو»ها خواهد رسید!