Tag-Archive for » شکنجه گر «

بر اساس تعریف شکنجه در ماده‌ی یکم کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، این عمل شامل درد و رنجی که در ذات مصوبات قانونی وجود دارد یا از آنها منبعث می‌شود، نیست. می دانید این به چه معناست؟ یعنی طبق ماده‌ی یکم کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، هرآنچه در تمام این سالها از قوانین ظالمانه‌ی این دنیا کشیده‌ایم، تمام دوری‌ها، تنهایی‌ها، دروغ‌ها، تلخی‌ها و ترس‌ها، هیچ‌کدام نامش شکنجه نبوده. به همین سادگی! اصلاً طبق ماده‌ی یکم کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل در تمام این سالها رسماً داشته به ما خوش می‌گذشته و خودمان خبر نداشته‌ایم!

اول. ریشه‌ی شکنجه از شکستن است. شکن‌چه یا شکن‌جه. مثل بازیچه. یعنی چیزی که با آن می شکنند.

دوم. اگر به کسی آزار جسمی و روحی وارد کنند، ولی او مقاومت کند و “شکست” نخورَد و سکوت، اعتقاد یا غرورش را “نشکند” دیگر نمی توان گفت مورد شکنجه قرار گرفته است. بنابراین هر عذابگری الزاماً -و بصورت بالفعل- شکنجه گر نیست. این شکنجه شونده است که تصمیم می‌گیرد نام طرف مقابل چه باشد. و این یعنی وقتی تصمیم می‌گیرید کسی را شکنجه کنید، هویت خود را در اختیار او قرار داده اید تا بگوید چه و چگونه باشید.

سوم. در صورتی که برنامه ای برای شکسته شدن ندارید به هیچ کس به چشم شکنجه گر نگاه نکنید. حتی می توانید عاشقشان شوید!  تقصیر آنها نیست. در صورتی هم که تصمیم می گیرد شکست را بپذیرید باز شکنجه گر بی تقصیر است. او حتی می تواند به خاطر اینکه باعث شده اید، یک شکنجه گر نام بگیرد، از شما شکایت کند.

۲۵
شهریور
۸۹

آقای راننده!

آرام بران تا دیرتر برسیم؛

این آهنگ دارد

ما را می گاید.