Tag-Archive for » رجاله «

مرد که باشی،

هیچ روزی روز تونیست؛

اما به هرحال

روزِ مرد،

بر آخرین بازماندگان نسل در حالِ انقراضِ درد،

مبارک!