Tag-Archive for » خواب «

آفتاب، بزرگ‌ترین دشمن ِ‌ ملتی است که خواب را بر بیداری ترجیح می‌دهند.

 

۲۷
دی
۹۰

بخواب! بخواب! داری بیداری می‌بینی…