Tag-Archive for » خنده «

غیر از ما هومو ساپینس ها، هزاران میلیارد موجود زندۀ دیگر روی کره ی زمین هستند و برایشان تفاوت گریه و خندۀ ما همان قدر قابل درک است که تفاوت دو زوزۀ گرگ برای ما.