Tag-Archive for » بی ظرفیت «

جنبۀ شوخی داشتن مهم است، ولی از آن مهم تر این است که جنبۀ شنیدن ِ «با من شوخی نکن» را هم داشته باشیم.