Tag-Archive for » ایران «

هرجای دنیا که باشید، اتفاقات زیادی در زندگی روزمرۀ آدم‌ رخ می‌دهد، که هر یک از آنها می‌توانند فکر، ایده، ایدئولوژی یا اعتقادی را در ذهن تضعیف یا تقویت کنند.

برای بسیاری از ما ایرانی ها اما فقط یک جمله هست و با هر اتفاق، در ذهن تکرار می‌شود:

باید رفت!

* حتی حافظ هم می‌خواسته از این مملکت برود!