۲۷
آبان
۹۲

به چه نگاه می‌کنید؟
نه شما بیشتر از نیوتون می‌فهمید،
نه من آنقدر از حضورتان خوش‌حالم
که بال در بیاورم!
اینجا همه چیز عادی است.
جز اینکه شما g را ۱۰ فرض خواهید کرد
و من
چند ثانیه بیشتر از محاسبات ِ شما
فریاد می‌کشم.

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!