حرف نزنید،
عمل کنید.
بگذارید زندگی برای دروغگوها سخت شود.

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!