و مارگزیده را
با رسیمانی سپید و سیاه
بر دار کشیدند.

دسته: شعر
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!