از ابتدای کوچه هم می‌شود دید آخرش بسته‌است، ولی فقط کسانی می‌دانند کوچۀ بن‌بست چگونه جایی‌ست، که دانسته تا آخر ِ کوچه‌ای که از همان اول می‌شد فهمید به جایی‌نمی‌رسد، رفته باشند.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
۲ دیدگاه :)
  • خانم هیچ گفت:

    که دانسته تا آخرش رفته باشند…

  • It would have helped us if the daycare had talked to us about what they use for their discipline so we could be consistent. At it was, it took us awhile to figure out what our son meant when he talked about the “Thinking Chair”. Great post!Tina’s last awesome post…

  • شما بفرمایید!