تو فقط ببار

اسید و بازش مهم نیست.


دسته: شعر
 برچسب:
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!