ببین… نرو… بشین… بمون… برو… بمیر.


پ.ن: دنبالۀ فیبوناچی

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!