غم آخرتون باشه یعنی همین الآن بمیرید.


می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!