آیا می دانید چرا ایرانیها در ورزشهای انفرادی موفق تر از ورزشهای تیمی هستند؟ چون در ورزشهای انفرادی تعداد کسانی که سرتان داد می زنند کمتر است!

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!