بسمالله

ال

رحمن

ال

رحیم

با

استناد به قانون جر

آیم رایانه

ای
دسترسۍ به تار

نَ

مای فراخو

ان

ده شده ام

کان پذیر نمۍ باشد.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!