۲۵
شهریور
۸۹

آقای راننده!

آرام بران تا دیرتر برسیم؛

این آهنگ دارد

ما را می گاید.


دسته: پر.آ.کنده
 برچسب: ,
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!