۲۴
شهریور
۸۹

دولت امریکا سند لانه جاسوسی را به عنوان وثیقه ی آزادی سارا شورد، تسلیم قوه قضائیه کرد!

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!