۱۷
مرداد
۸۹

حقیقت دروغی است که هیچ کس آن را باور نکرده است.


می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!