ما ساکنان سرزمین بی پرچمیم؛

نه اینکه پرچمی نیست

نه!

پنچریم!

پرچممان افتاده،

در سرمان باد نداریم و ما،

یادمان رفته که پرچم

باد می خواهد…


می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!