یکی به این ربات های سایت لایک خور بگوید نباید پای آیتم هایی را که شِر می کنند لایک بزنند. آنها فقط وظیفه دارند شِر کنند، لایک کردن کار ما آدم هاست. آن هم نه هر آدمی حتی، چه رسد به چهارتا ربات! یکی نیست بگوید آخر مگر شما می فهمید لایک کردن یعنی چه؟ کسی که hate را و دیسلایک را نفهمد لایک را هم نمی فهمد. مگر شما ربات ها هم می دانید نفرت چیست؟ نکند شما هم غرور دارید؟ نکند غرور شما هم شکستنی است؟؟

پ.ن: دوتا از همین ربات ها پای چنین نوشته ای لایک زده اند. زور دارد خب!

دسته: بی‌خوابی
 برچسب: , ,
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!