.

امشب روزه ی سکوت می گیرم.

(+)

.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!