دردها نه به وجود می‌ آیند نه از بین نمی روند،

تنها از انسانی به انسان دیگر منتقل می شوند.

.

دسته: کوته‌نوشت
 برچسب:
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!