۱۸
اردیبهشت
۸۹

از اولین عشق زندگیش میگه؛

من از تو میگم!

از آخرین عشقش میگه؛

من از تو میگم!

از بهترین روز زندگیش؛

من از تو!

از تلخ ترین روز زندگیش؛

من از تو!

از اونی که بهش ظلم شد؛

من از تو!

از اونی که ازش بد دید…

چیزی ندارم که بگم.  :|

.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!