بس که با خاطراتت قدم زدم

تمام Muscle Fiber هایم

Slow Twitch شده اند

اشکال ندارد؛ عجله ای نیست!

دسته: پر.آ.کنده
 برچسب:
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!