Tag-Archive for » درد «

دردها نه به وجود می‌ آیند نه از بین نمی روند،

تنها از انسانی به انسان دیگر منتقل می شوند.

.