Tag-Archive for » چشم امید «

انتظار، زنده ترین حسی است که یک موجود [زنده] می تواند داشته باشد؛

انتظار یک عنکبوت برای شکار حشره،

یک جوجه برای شکستن تخم،

یک مسلمان برای ظهور موعود،

یک پیرمرد برای مرگ

و یک «من» برای «نگاه تو»