Tag-Archive for » مناقصه «

در دنیایی زندگی می کنیم که -برخلاف تصور عمومی- اغلب عشق ها را نه در مزایده، که در مناقصه برنده می شوند.

 

به عبارت دیگر: حاصلضرب میزان دوست داشتن یک نفر در استقبال او از این علاقه، همواره مقداری است ثابت!