Tag-Archive for » داریوش «

۲۵
شهریور
۸۹

آقای راننده!

آرام بران تا دیرتر برسیم؛

این آهنگ دارد

ما را می گاید.