۱۶
آذر
۹۲

قرار اگر این است
که هرگز نیایی،
پس چرا من نمی‌میرم؟

 

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!