آفتاب، بزرگ‌ترین دشمن ِ‌ ملتی است که خواب را بر بیداری ترجیح می‌دهند.

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!