سانسورچی که باشی، قبل از هر چیز مجبوری ماهیت خودت را سانسور کنی.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!