بهشتی که میوه‌ی ممنوعه دارد،
جایی شبیه ِ همین جهنمی است که می‎بینیم.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!