به سگ ِ گله بگویید استخوانی که امروز چوپان به او داده تا لیس بزند، پای راست ِ همان گوسفندی است که دیروز از چنگال ِ گرگ نجات داده‌بود.

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!