نهایت ِ تراژدی کمدی است و نهایت ِ کمدی درام.

و این نهایت ِ تراژدی است!

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!