انگشتانم

برای نوشتن حروف ِ نام ِ تو

با هم رقابت می کنند.

 

دسته: شعر
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!