چه فرقی می کند؟
آدم های خوب
و اتفاق های بد
به هر حال،
همه می افتند.

 

دسته: شعر
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!