از من اگر پرسیدند

بگو نمی‌شناختمش

بگو غریبه‌ای بود

که گم شده‌بود

و نشانی می‌خواست

پرسید و رفت.

 

قول می‌دهم هیچ یک را دروغ نگفته‌باشی.

دسته: بی‌خوابی
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!