بدترین جای نابینا بودن اونجاست که همه فکر میکنن بزرگترین آرزوت اینه یه روز بتونی ببینی.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!