می خواهم خودم را بُر بزنم؛
شاید این دست
تو بیایی
دسته: شعر
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!