۱۲
فروردین
۹۰

خدایا!

کاش گاهی حقیقت داشتی.


می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!