۲۷
اسفند
۸۹

دیگر «شور»ش را در آورده ایم؛

روزها عرق،

شب‌ها اشک می ریزیم.

 

دسته: پر.آ.کنده
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!