برخوردهای سرد، آدمها را سرد می کنند؛
مجبوری برای اینکه منجمد نشوی، زیر پایت آتش روشن کنی.
از روی آتش ایستادن، کفِ پایت می سوزد. تاول می زند. اما سردی، نمی فهمی تا آن وقت که دست دراز می کند و می گوید یک قدم پیش تر بیا…
قدم اول را که بر می داری، تازه می فهمی دیگر پای رفتن نیست؛
فکر می کند سرد شده ای،
می رود!


می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!