۰۵
بهمن
۸۹

بی مُبتدای نگاهت،

خبری از من نیست.


می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!