نوبتی هم که باشه،

نوبت ما

نمیشه!

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!